KANCELARIA SPÓŁKI OSOBY PRYWATNE NIERUCHOMOŚCI KONTAKT
Witam W codziennej pracy kierujemy się podstawową zasadą: pracujemy dla naszych Klientów i ich sukcesy są naszymi sukcesami. Kontaktując się z nami możesz liczyć na realne wsparcie w zakresie ochrony Twoich praw, zarówno tych przysługujących spółkom jak i osobom prywatnym. Naczelną zasadą naszej Kancelarii jest zaufanie, uczciwość i profesjonalizm. Jesteśmy dostępni poprzez formularz kontaktowy, pod telefonem oraz w naszym biurze przy ul. Wilczej 23 lokal 33 na IV piętrze w dogodnie położonej kamienicy w Śródmieściu Warszawy. Zapraszam, Adwokat Anna Patocka - Sekulska.
Kancelaria Kancelaria działa od 2004 roku świadcząc usługi prawne zarówno dla przedsiębiorców jak i osób prywatnych. Naszym celem jest pomoc i wsparcie naszych Klientów w osiąganiu przez nich zamierzonych rezultatów. Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego i jest stałym doradcą wielu spółek w zakresie bieżącej obsługi prawnej. Zapewniamy zarówno bieżące konsultacje prawne, w tym doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, umów, udział w negocjacjach, jak i reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Obsługa prawna obejmuje również zagadnienia z zakresu prawa karnego, związane z prowadzoną przez Klientów działalnością. W okresie funkcjonowania Kancelarii doradzaliśmy przy wielu przedsięwzięciach gospodarczych, zarówno międzynarodowym korporacjom, jak polskim przedsiębiorcom, uczestnicząc w przygotowaniu kompleksowych badań prawnych podmiotów gospodarczych oraz w doradztwie przy transakcjach. Reprezentujemy także osoby fizyczne w postępowaniach sądowych.
Spółki

 

 

 

 

Obsługa korporacyjna

 

 • Zakładanie spółek, w tym zakładanie spółek dla obcokrajowców oraz uzyskiwanie pozwoleń na pobyt i na pracę na terenie RP dla cudzoziemców.

 

 • Obsługa korporacyjna spółek w zakresie tzw. ładu korporacyjnego (ang. Corporate governance) tj. opracowywanie statutów, umów spółek, regulaminów rad nadzorczych, regulaminów zarządu, porozumień wspólników, przygotowywanie protokołów zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy, protokołów posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, przygotowywanie dokumentacji i wniosków do rejestracji zdarzeń podlegających ujawnieniu w KRS.

 

 • Bieżącapomoc prawna w obrocie gospodarczym-kompleksowa pomoc prawna m.in. przy umowach w obrocie gospodarczym, bieżącym doradztwieprawnym z zakresu obowiązujący przepisów prawnych, przygotowywanie regulaminów, umów handlowych, umów o pracę, kontraktów menadżerskich i innych dokumentów.

 

 • Tworzenie koncepcji przekształceń kapitałowych, opracowywanie i prowadzenie procesów łączenia,  podziału  lub przekształceń spółek.

 

 • Fuzje i przejęcia- profesjonalna analiza sytuacji prawnej spółek (duediligence), doradztwo oraz przygotowywanie dokumentów przy transakcjach  zbycia udziałów (akcji) spółek, sprzedaży przedsiębiorstw, łączeniu lub dzieleniu spółek oraz przejęciu spółek na rynku  prywatnym.

 

 • Likwidacja spółek.

 

Postępowania sądowe

 

 • Kancelaria APS reprezentuje Spółki w postępowaniach sądowych:
 • przed sądami powszechnymi w postępowaniach procesowych i nieprocesowych,
 • przed Sądem Najwyższym,
 • przed sądami administracyjnymi oraz przez Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • w postępowaniach mediacyjnych - APS zapewnia reprezentację także w postępowaniach przed sądami polubownymi.

 

 • Kancelaria APS w ramach reprezentacji w postępowaniach sądowych zapewnia:
 • przygotowanie strategii procesowej dla konkretnego postępowania
 • przygotowanie strategii procesowej dla wielu postępowań
 • wykorzystanie taktyk procesowych dla osiągnięcia celów strategicznych

 

 • Kancelaria specjalizuje się w reprezentacji przed sądami w różnych dziedzinach prawa gospodarczego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa dotyczącego:
 • dochodzenia roszczeń,
 • odpowiedzialności członków zarządu na podstawie art. 299 ksh,
 • nieuczciwej konkurencji, w tym odpowiedzialność członków zarządu,
 • oraz: umów, odszkodowań, nieruchomości, prawa autorskiego, prawa wekslowego, prawa własności przemysłowej i innych.

 

 

 

 

 

 

Upadłość, prawo restrukturyzacyjne

 

 • Doradztwo w zakresie:
 • zgłoszenia wierzytelności,
 • zawarcia układu,
 • likwidacji masy upadłości,
 • podziału funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo,
 • zakończenia i umorzenia postępowania upadłościowego i ich skutki,
 • uznania zagranicznych postępowań upadłościowych
 • wtórnego postępowanie upadłościowego
 • współpracy z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi
 • postępowania upadłościowe wszczęte po śmierci niewypłacalnego dłużnika,
 • postępowania upadłościowego wobec deweloperów,
 • postępowania upadłościowego wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych,
 • postępowania upadłościowego wobec zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
 • postępowania upadłościowego wobec emitentów obligacji,
 • postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

 • Reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

 

 • Obsługa podmiotów w stosunku do których zgłoszono wniosek o upadłość oraz ogłoszono upadłość.

 

 • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących zakazu powadzenia działalności gospodarczej.

Prowadząc działalność gospodarczą potrzebujesz zaufanego doradcy prawnego zarówno w zakresie tzw. ładu korporacyjnego (ang. Corporate governance) jaki w zakresie bieżącej pomocy prawnej w obrocie gospodarczym. Codzienna, bieżąca obsługa prawna Spółek prowadzących różną działalność gospodarczą ( m.in. nieruchomości, nowe technologie, handlową, produkcyjną, corporate finance) zapewnia wszechstronne doświadczenie  i kompleksową pomoc prawną.

Osoby prywatne

Prowadzenie obsługi prawnej osób prywatnych wymaga otwartej komunikacji, dzięki której  Klient może bez obaw powierzyć nam swoje, często skomplikowane sprawy, w tym także sprawy rodzinne. Kierując się otwartością i rzetelnością, a także oddaniem dla spraw naszych Klientów skutecznie egzekwujemy należne im prawa.  Polecamy się w następujących obszarach:

 • Spory sądowe włącznie z opracowaniem strategii jak i reprezentacją przed sądami.

 

 • Sprawy rodzinne majątkowe oraz niemajątkowe- rozwody oraz podział majątku wspólnego.

 

 • Rozliczenia konkubinatu.

 

 • Sprawy dotyczące nieruchomości:
 • Zniesienie współwłasności
 • Odzyskiwanie nieruchomości
 • Obsługa umów sprzedaży

 

 • Prawo pracy.

 

 • Sprawy spadkowe, w tym zachowki.

 

 • Prawo karne - fachowa pomoc na każdym etapie postępowania- w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu rozpoznawczym i wykonawczym.

 

 

 

 

Nieruchomości

Kancelaria APS zapewnia obsługę  prawną dla wszystkich nieruchomości, w tym w szczególności:

 • budynkowych,
 • lokalowych,
 • leśnych,
 • rolnych,
 • pod ochroną przyrodniczą,
 • zabytkowych,
 • pod wodami,
 • Skarbu Państwa,
 • spółdzielczych,
 • dróg publicznych.

 

W zakresie dotyczącym nieruchomości zajmujemy się:

 • Analizą stanu prawnego nieruchomości:
 • Obsługą prawna transakcji zbywania i nabywania nieruchomości.
 • Kompleksową obsługą prawna procesu budowlanego.
 • Przygotowywaniem i analizą prawną umów z wykonawcami robót.
 • Przygotowywaniem i analizą prawną umów developerskich.
 • Reprezentacją w postępowaniach o wpis w księdze wieczystej
Osiągnięcia

W dniu 11 lutego 2015r. Sąd Najwyższy uwzględnił wniesioną przez Kancelarię skargę kasacyjną w sprawie sygn. Akt I CSK 753/13, uchylając wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W ocenie Sądu Najwyższego podniesiony w kasacji zarzut naruszenia art. prawa materialnego- art. 1027 kc, 123 1 pkt 1 kc, art 1007 par. 2 kc w brzmieniu obowiązującym przed dniem 12.10.2011r. okazał się uzasadniony.

 

Sąd Najwyższy stwierdził, że stanowisko zawarte w uchwale z dnia 10.10.2013r., III CZP 53/13, zgodnie z którym złożenie przez uprawnionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy; odnosi się wprost do roszczenia o zachowek spadkobiercy ustawowego powołanego do dziedziczenia z ustawy przeciwko spadkobiercy ustawowemu, a co odpowiadało sytuacji reprezentowanej przez nas Klientki.

 

Z tego względu roszczenie naszej Klientki o zachowek zostało ostatecznie zasądzone zgodnie ze zgłoszonym powództwem.  Sąd Najwyższy oddalił apelację i utrzymał w mocy korzystny dla Klientki Kancelarii wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w precedensowej sprawie o dopuszczalne powody przerwania biegu terminu przedawnienia o zachowek.

 

Ostateczny i korzystny dla naszej Klientki wyrok pozwolił jej uzyskać należny zachowek z tytułu dziedziczenia po babci, która za swojego życia dokonała darowizny jedynego składnika spadu- mieszkania w Warszawie, na rzecz drugiego spadkobiercy ustawowego.  Sygnatura akt: I CSK 753/13.

 

Kontakt

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszych usługach. Potraktujemy każdą sytuację z należytą uwagą i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu doskonałą obsługę prawną. Kancelaria Adwokacka czynna jest od  godz. 10 rano do 18 wieczorem w dni powszednie. Zapraszamy!

 

 

ul. Wilcza 23/33, Warszawa, Polska

tel. (+ 48) 22 829 43 63

mobile (+48) 601 38 34 50

e-mail: anna.patocka-sekulska@adwokatura.pl

 

 

© 2016 Kancelaria Adwokacka Anna Patocka

Wróć do góry